Stacks Image 7
Wie kan er bij mij terecht?

U kan bij mij terecht voor therapie en begeleiding van kinderen en jongeren met de volgende problemen:

Stotteren

Voor de meeste mensen is spreken iets wat vanzelf gaat. Toch komt bij ongeveer 1 % van de bevolking stotteren voor. Het stotteren ontstaat tussen de leeftijd van 2 en 9 jaar. Bij stotteren wordt het spreken verstoord door
herhalingen van klanken of lettergrepen (bv. a-a-a-appel), verlengingen van klanken (bv. mmmama) of blokkeringen van de spreekspieren (bv. p.aard). Men geraakt de controle over het spreken even kwijt.

Om dit gevoel te voorkomen, gaat men soms proberen die stottermomenten uit de weg te gaan door bv. minder te spreken of door juist erg te duwen op deze stottermomenten. Zo kan er bijkomend gedrag ontstaan dat het stotteren steeds
complexer maakt.

Vroegtijdig het stotteren laten
evalueren door een gespecialiseerd therapeut is dan ook de boodschap. Als het spreken van uw kind geen behandeling vergt, krijgt u de nodige tips mee om het spreken verder op te volgen. Als er wel behandeling mogelijk en nodig is, doet u er goed aan om deze op jonge leeftijd uit te voeren om verdere ontwikkeling van het stotteren te voorkomen.Helpen bij stotteren? Zo doe je dat… —>


Taalontwikkelingsstoornissen

De taalontwikkeling verloopt bij de meeste kinderen volgens een bepaald patroon. Bij een aantal kinderen (7 à 10 %) verloopt deze ontwikkeling
trager dan normaal of volgens een afwijkend patroon. Deze kinderen kunnen bv. problemen hebben bij het begrijpen van de taal, weinig woorden onthouden, moeilijk zinnen formuleren,...

De
taalgevoelige periode loopt tot ongeveer 7 à 8 jaar. Tijdens deze periode zijn de hersenen het meest vatbaar voor het leren van taal. Therapie kan dan ook best voor deze leeftijd worden aangevat.

Ontwikkelingsdysfasie

Wanneer de taalontwikkeling ondanks de nodige logopedische taaltherapie toch een ernstig probleem blijft, spreken we van ontwikkelingsdysfasie. Dit is een aangeboren taalprobleem waarbij kinderen van nature uit
weinig ‘taalgevoel’ hebben.
Ook hierbij moeten we rekening houden met de
taalgevoelige periode en is een behandeling op jonge leeftijd het meest efficiënt. Na de leeftijd van 7 à 8 jaar hebben deze kinderen vooral nood aan het leren functioneel gebruiken van taal, ondersteuning bij het begrijpen de taal uit de klas, het leren omgaan met hun taalprobleem …

Articulatie- en fonologische stoornissen

Sommige kinderen hebben problemen met het gebruiken van bepaalde spraakklanken. Hierdoor kan het spreken heel
moeilijk verstaanbaar worden.

Dit kan enerzijds te maken hebben met het
fout uitspreken van één of meerdere spraakklanken. bv. de tong te veel tegen of tussen de tanden …

Anderzijds kunnen spraakklanken vervangen worden door andere klanken, worden klanken gewoon weggelaten of worden de klanken van een woord niet in de juiste volgorde gezet, … Dit noemen we een
fonologische stoornis. Sommige van deze fonologische fouten zijn heel normaal in de ontwikkeling van het speken en vragen geen speciale aandacht. Bij andere fonologische fouten is er wel begeleiding nodig om het spreken beter verstaanbaar te maken.

Als het spreken van uw kind geen behandeling vergt, krijgt u de nodige tips mee om het spreken verder op te volgen en te stimuleren. Als er wel behandeling mogelijk en nodig is, doet u er goed aan om deze op jonge leeftijd uit te voeren.Helpen bij fonologische Moeilijkheden? Zo doe je dat… —>